2020 اسکار در نهایت در آینه دید عقب و در حال حاضر از آن زمان برای ارزیابی لرزش تبدیل می شود و پیروزی از هالیوود در بزرگترین شب. از طریق کلیک کنید برای دوباره 92 مراسم اهدای جوایز اسکار در, عکس کامل با تمام لحظاتی که تعریف شده شب که در آن انگل فرار با چهار اسکار و حتی امینم ساخته شده تعجب ظاهر.