سرآشپز مشهور Rachael Ray است و در نهایت بسته بندی آن را در ساوتهمپتون. مواد غذایی, شبکه, شخصیت, شده است به جستجو برای یک خریدار برای او Hamptons عقب نشینی پس از سال 2017, زمانی که او ذکر شده اموال برای $4.9 میلیون نفر است.

ری نبود قادر به پیدا کردن کسی که به 3000 فوت مربع خانه کردن دست های خود را در آن قیمت, اما پس از سه سال و کاهش قیمت او offloaded: گریز برای $3...