تنها دو ماه پس از خرید Ellen Pompeo را Sag Harbor خانه برای $3 میلیون صاحبان جدید به فهرست هشت هکتار ملک به عنوان گران اجاره.

سفارشی-ساخته شده از 2400 فوت مربع Hamptons خانه رعیتی است که در حال حاضر ارائه شده به عنوان یک تابستان اجاره با سنگین $50,000 برچسب قیمت برای ماه جولای. آن را حتی بیشتر گران قیمت $60,000 یک ماه به ماندن در خانه از ماه اوت از طریق کار در روز...